Vaardigheidstrainingen

Triaspect verzorgt trainingen waarmee u snel en helder concrete inzichten en vaardigheden verkrijgt. Onze ervaren trainers leren u hoe u het geleerde direct in de praktijk kunt brengen. Zij zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en ook onze trainingen worden daar voortdurend op aangepast. 

De trainer heeft voorafgaand aan de training een telefonische intake met u zodat de trainingen feilloos aansluiten bij de interne werkprocessen en actualiteiten. Tevens ontvangt u een follow-up document met aandachtspunten voor de organisatie na afloop van de trainingenreeks.  

Is uw vraagstuk groter dan in één training geleerd kan worden? Wij verzorgen ook leertrajecten, waarbij de trainingen en bijeenkomsten specifiek worden afgestemd op het vraagstuk van uw organisatie. Onze trainingen kunnen zowel fysiek als online worden gegeven.

Triaspect is als erkende onderwijsinstelling bij CRKBO geregistreerd. Daarom zijn onze trainingen vrijgesteld van BTW en onze tarieven scherp!

De Prisma methodiek

Training Prisma Light 

Als zorgorganisatie wilt u inzicht hebben in incidenten en risico’s binnen uw organisatie om van daaruit effectieve verbetermaatregelen te nemen. Maar hoe pakt u dit aan? Leer van incidenten met een pragmatische, doch zorgvuldige en erkende onderzoeksmethodiek: de Prisma Light.

De Prisma Light methode is een systematische analyse die inzicht geeft in de oorzaken en suboorzaken van (bijna-)incidenten. Hierbij worden mogelijke oorzaken van het incident aangewezen met behulp van een analyseschema. Dit laatste houdt in dat na een verdiepende analyse gedefinieerd wordt welke technische, organisatorische, menselijke en/of cliëntgerelateerde suboorzaken een rol speelden op het moment dat het incident ontstond. Inzicht in deze oorzaken leidt tot effectieve verbetermaatregelen. 

Details: Deze training duurt anderhalve dag en vindt zowel incompany, online, als via open inschrijving plaats. Klik hier voor de agenda van de open trainingen.  

Accreditatie: De training Prisma Light van Triaspect is een geaccrediteerde training. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen deskundigheidsbevorderende accreditatiepunten krijgen bij het volgen van onze Prisma Light training.

Training Calamiteitenonderzoek

De training Calamiteitenonderzoek is het vervolg op de Prisma Light training en gaat verder dan het analyseren van een incident. Er wordt dieper ingegaan op de onderdelen van de Prisma-methode en de wettelijke kaders en richtlijnen die bij een calamiteit een rol spelen komen uitgebreid aan bod.

Details: Deze training duurt één dag en vindt zowel incompany als via open inschrijving plaats. Klik hier voor de agenda van de open trainingen.   

Extra: Wij verzorgen ook verdiepende workshops voor calamiteitenonderzoek. Denk aan een workshop interviewtechnieken, familiegesprekken of rapportage schrijven. 

Tip: Een lerende organisatie blijven? Zorg dat ook uw nieuwste onderzoekers de training volgen. Zo blijft de informatie binnen de organisatie up to date en is iedereen gegarandeerd goed opgeleid om onderzoeken te kunnen uitvoeren. 

Bekijk ook wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen bij het begeleiden van calamiteitenonderzoeken door middel van een externe onafhankelijke voorzitter en/of penvoerder. 

Training PrismaWeb 

Exclusief voor onze TriasWeb klanten hebben wij een training ontworpen waar de Prisma methode en TriasWeb samen komen. Deze training leert hoe u eenvoudig diepgang krijgt in de afhandeling en analyses van incidenten waarmee de kwaliteit van veiligheid in het team naar een hoger niveau wordt getild.

Aan de hand van meldingen die in het systeem staan, gaan we kijken hoe we met de prisma methodiek de juiste oorzaken kunnen achterhalen, zodat er adequate verbeteracties geformuleerd kunnen worden.Een mooie training om de samenhang in kaart te brengen en in de praktijk toe te passen.

Details: Deze training duurt anderhalve dag en vindt zowel incompany, online, als via open inschrijving plaats. De training is geschikt voor 12 deelnemers. Klik hier voor de agenda van de open trainingen.  

Het draait om veilige zorg

Training Integrale Veiligheid

Voor het verbeteren van de veiligheid is meer nodig dan een meldsysteem en een centrale MIC commissie. Goed beleid en een duidelijke visie vormen de basis, daarnaast zijn meld- en auditsystemen de techniek. Maar echte veiligheid zit in het gedrag van mensen. In deze training staat de benadering van veiligheid vanuit een integraal perspectief centraal. Theorie wordt afgewisseld met praktijk, zodat deelnemers naar huis gaan met een eigen quickscan Integrale Veiligheid (VMS). Daarnaast wordt gewerkt aan het borgen van VMS binnen de teams en de rest van de organisatie.

Details: Deze training duurt één dag en wordt incompany verzorgd. Maximaal 12 deelnemers. 

Training Het Nieuwe Melden 

Het boek Het Nieuwe Melden is ontwikkeld door Triaspect in 2011. Hierin staat het melden, analyseren en verbeteren door teams centraal. Nu veel organisaties de ontwikkeling hebben doorgemaakt naar zelforganiserende teams is Het Nieuwe Melden belangrijker dan ooit. Want als zij niet leren en verbeteren, wie dan wel? In deze workshop leren deelnemers de kernpunten van Het Nieuwe Melden en wat dat betekent voor hun eigen rol. De training is geschikt voor aandachtvelders, leidinggevenden, managers en kwaliteits- & veiligheidsfunctionarissen. 

Details: Deze training duurt een halve dag en wordt incompany verzorgd. Maximaal 12 deelnemers. 

Training PRI Light 

De prospectieve risico-inventarisatie (PRI) is een onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem. Uitgangspunt is het in kaart brengen van risico’s binnen processen en op basis daarvan preventieve maatregelen nemen. De PRI Light is evenals de Prisma Light een eenvoudige doch gedegen analysemethodiek. Deelnemers leren risico’s te beoordelen, te analyseren en de kern van het probleem te achterhalen. Daarmee kunnen de risico’s adequaat worden weggenomen of beheerst, bijvoorbeeld door een veiligheidsbarrière in te bouwen. 

Details: Deze training duurt één dag en wordt incompany verzorgd. Maximaal 12 deelnemers. 

Tip: PRI en Prisma combineren? Dat kan! Of heeft uw organisatie goed zicht op de kernoorzaken van incidenten en risico’s, maar komt de beoogde gedragsverandering maar moeilijk op gang? Vraag dan eens naar onze training Veranderen met PIT.

Training Interne Audit

Een team van interne auditoren maakt kennis met de basisvaardigheden voor intern auditen. Denk aan interview- en observatietechnieken, de attitude van de auditor en het opstellen van de feitenrapportage. Tijdens de praktische training komen de volgende stappen aan bod: voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van audits. De nadruk ligt op het uitvoeren van de audits. Verschillende auditvormen komen aan bod, waaronder waarderend auditen. Deelnemers leren doelgericht doorvragen en de kernoorzaak achter de afwijking of best practice te achterhalen met behulp van de Prisma Light methodiek. Objectief en waardeoordeelvrij.

Tijdens de training nemen we, bij voorkeur op basis van het eigen auditprogramma (bijv. in TriasWeb), de gehele plan-do-check-act cyclus van het auditen door. En maken we concreet hoe de een audit bijdraagt aan uw doelstelling: goede zorg verlenen. De training biedt daarmee ook een reflectie op het auditproces binnen uw organisatie. 

Details: Deze training duurt anderhalve dag en wordt incompany verzorgd. Maximaal 10 deelnemers. 

Tips: Bekijk ook de diverse TriasWeb auditmodules die de verbetercyclus ondersteunen: Audit Kwaliteitskader, Bevindingen en risico’s en uw complete audit op maat.

Training Rapporteren

Het doel van rapporteren, of met een andere woorden verslaglegging, is het ondersteunen van goede zorgverlening. Je schrijft op wat je observeert of signaleert, welke zorg je met welk doel verleent, en hoe die zorg verloopt. Hierdoor weten collega’s wat er aan de hand is en wat zij moeten doen. Je waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de zorg en je voorkomt incidenten.

Door goed te rapporteren kun je terugkijken hoe en waarom iets op een bepaalde manier gegaan is. Je legt op die manier ook verantwoording af voor je handelen. Ten slotte is het zorgdossier een belangrijk middel om het recht op inspraak in de zorg van de cliënt te waarborgen. In het zorgdossier worden afspraken met de cliënt opgeschreven.

Tijdens de training bespreken we het nut en de noodzaak van rapporteren aan de hand van casuïstiek. De deelnemers gaan pragmatisch met elkaar aan de slag en maken concrete afspraken voor de toekomst. 

Details: Deze training duurt één dagdeel en wordt incompany verzorgd. Maximaal 10 deelnemers. 

Triaspect trainingsagenda

maart 2023
april 2023
mei 2023
juni 2023
Geen evenementen gevonden!