Vaardigheidstrainingen

Triaspect verzorgt trainingen waarmee u snel en helder concrete inzichten en vaardigheden verkrijgt. Onze ervaren trainers leren u hoe u het geleerde direct in de praktijk kunt brengen. Zij zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en ook onze trainingen worden daar voortdurend op aangepast. 

De trainer heeft voorafgaand aan de training een telefonische intake met u zodat de trainingen feilloos aansluiten bij de interne werkprocessen en actualiteiten. Tevens ontvangt u een follow-up document met aandachtspunten voor de organisatie na afloop van de trainingenreeks.  

Is uw vraagstuk groter dan in één training geleerd kan worden? Wij verzorgen ook leertrajecten, waarbij de trainingen en bijeenkomsten specifiek worden afgestemd op het vraagstuk van uw organisatie. Onze trainingen kunnen zowel fysiek als online worden gegeven.

Triaspect is als erkende onderwijsinstelling bij CRKBO geregistreerd. Daarom zijn onze trainingen vrijgesteld van BTW en onze tarieven scherp!

De Prisma methodiek en Safety-II

Training Prisma Light 

Als zorgorganisatie wilt u inzicht hebben in incidenten en risico’s binnen uw organisatie om van daaruit effectieve verbetermaatregelen te nemen. Maar hoe pakt u dit aan? Leer van incidenten met een pragmatische, doch zorgvuldige en erkende onderzoeksmethodiek: de Prisma Light.

De Prisma Light methode is een systematische analyse die inzicht geeft in de oorzaken en suboorzaken van (bijna-)incidenten. Hierbij worden mogelijke oorzaken van het incident aangewezen met behulp van een analyseschema. Dit laatste houdt in dat na een verdiepende analyse gedefinieerd wordt welke technische, organisatorische, menselijke en/of cliëntgerelateerde suboorzaken een rol speelden op het moment dat het incident ontstond. Inzicht in deze oorzaken leidt tot effectieve verbetermaatregelen. Deze training is zowel voor incidentanalyse als vooronderzoek geschikt. 

Details: Deze training duurt anderhalve dag en vindt zowel incompany, online, als via open inschrijving plaats. Klik hier voor de agenda van de open trainingen.  

Tip: De training meldcultuur is een mooie basis voor de training Prisma Light. 

Accreditatie: De training Prisma Light van Triaspect is een geaccrediteerde training. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen deskundigheidsbevorderende accreditatiepunten krijgen bij het volgen van onze Prisma Light training.

Safety-II Light training
 

Bij Safety-I zit de focus op wat niet goed is gegaan. Retrospectief kijk je terug naar hoe een situatie is ontstaan en onder welke omstandigheden. Safety-II is anders kijken naar hoe we het doen in de dagelijkse praktijk. De gedachte is om juist ook te sturen op zaken die wél goed zijn gegaan. Immers, het gaat om de totale context waarin veel goed, en soms zelfs héél goed gaat.

Het mooie van Safety-II is dat er gekeken wordt hoe het gaat in de werkelijkheid. Je kunt veiligheid namelijk niet monitoren als je niet weet hoe het er daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk aan toegaat. Bij Safety-I kijken we vooral of de protocollen, procedures en richtlijnen wel gevolgd zijn (risicobeheersing). Echter, bij een incident kun je achteraf constateren dat protocollen niet gevolgd zijn. Ook bij een goede uitkomst kan dit zo zijn.

Er wordt een beroep gedaan op flexibiliteit, weerbaarheid en wendbaarheid van de zorginstelling en haar medewerkers. Kunnen inspelen op verwachte en onverwachte situaties. Het is best spannend om protocollen soms los te laten en met gezond verstand in te spelen op een situatie.

Het gedachtegoed Safety-II is niet nieuw voor Triaspect. In zowel onze visie als onze producten en diensten is het nieuwe veiligheidsdenken al grotendeels verweven. Op dit moment is Triaspect volop bezig met het ontwikkelen van de nieuwe Safety-II Light Training (een vereenvoudigde versie van de FRAM training met hetzelfde resultaat). Een methodiek die naadloos aansluit bij onze succesvolle Prisma Light Training (Safety-I).

Zoals u gewend bent van Triaspect zal dit weer een pragmatische training worden die goed aansluit bij de dagelijkse praktijk. Vanaf september 2024 kan deze training worden ingepland.

Training Calamiteitenonderzoek

De training Calamiteitenonderzoek is het vervolg op de Prisma Light training en gaat verder dan het analyseren van een incident. Er wordt dieper ingegaan op de onderdelen van de Prisma-methode en de wettelijke kaders en richtlijnen die bij een calamiteit een rol spelen komen uitgebreid aan bod.

Details: Deze training duurt één dag en vindt zowel incompany als via open inschrijving plaats. Klik hier voor de agenda van de open trainingen.   

Extra: Wij verzorgen ook verdiepende workshops voor calamiteitenonderzoek. Denk aan een workshop interviewtechnieken, familiegesprekken of rapportage schrijven. 

Tip: Een lerende organisatie blijven? Zorg dat ook uw nieuwste onderzoekers de training volgen. Zo blijft de informatie binnen de organisatie up to date en is iedereen gegarandeerd goed opgeleid om onderzoeken te kunnen uitvoeren. 

Bekijk ook wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen bij het begeleiden van calamiteitenonderzoeken door middel van een externe onafhankelijke voorzitter en/of penvoerder. 

Training PrismaWeb 

Exclusief voor onze TriasWeb klanten hebben wij een training ontworpen waar de Prisma methode en TriasWeb samen komen. Deze training leert hoe u eenvoudig diepgang krijgt in de afhandeling en analyses van incidenten waarmee de kwaliteit van veiligheid in het team naar een hoger niveau wordt getild.

Aan de hand van meldingen die in het systeem staan, gaan we kijken hoe we met de prisma methodiek de juiste oorzaken kunnen achterhalen, zodat er adequate verbeteracties geformuleerd kunnen worden.Een mooie training om de samenhang in kaart te brengen en in de praktijk toe te passen.

Details: Deze training duurt anderhalve dag en vindt zowel incompany, online, als via open inschrijving plaats. De training is geschikt voor 12 deelnemers. Klik hier voor de agenda van de open trainingen.  

Het draait om veilige zorg

MOVE leertraject

Het MOVE Leertraject hebben we ontwikkeld voor duurzame verandering op het gebeid van veiligheidscultuur in de organisatie en bestaat uit verschillende trainingen die elkaar opvolgen met concrete praktijkopdrachten. Dit leertraject heeft als doel het verbeteren van het proces met betrekking tot (bijna) incidenten en het signaleren van risico’s. Een van onze uitgangspunten is de organisatie in staat stellen de aandacht voor zorgveiligheid zoveel mogelijk op eigen kracht te organiseren. Wij geloven in de teamgerichte aanpak en kiezen daarom voor stappen die daarbij aansluiten. Voor ontwikkelingen van teams met betrekking tot kwaliteit en veiligheid hanteren we het MOVE-model zoals hiernaast weergeven.

In het MOVE traject begeleiden we jullie organisatie in de cultuur verandering van melden omdat het moet naar leren van en met elkaar!

Details: Dit traject wordt op maat gemaakt en bestaat uit verschillende onderdelen.

Cultuurverandering in organisaties

Training Meldcultuur

De basis voor leren van incidenten begint bij de meldcultuur. Niet alleen het inrichten of juist gebruiken van een meldsysteem maar juist hoe we daar met elkaar mee om gaan. Bij de training meldcultuur hebben we het over het bewust zijn van incidenten en risico’s tijdens het dagelijkse werk. Met behulp van de Triaspraatplaat bespreken wat de basis is voor een goede meldcultuur. Welke gebeurtenissen zijn meldingswaardig? Hoe veilig voel jij je in je werk en kan je dat bespreken? Hoe geef je terugkoppeling op de melding? 

De focus ligt op het nut en de noodzaak van het melden en de praktische uitvoering daarvan. Er is veel aandacht voor het inspireren en motiveren van het team. Tevens worden de rollen en verantwoordelijkheden rondom het meldingsproces besproken, zodat duidelijk is wat ervan wie wordt verwacht. 

Details: Deze training duurt één dagdeel en wordt incompany verzorgd. Maximaal 12 deelnemers. 

Tip: Deze training is onderdeel van ons MOVE leertraject maar kan ook los worden ingezet, bijvoorbeeld als basis een training Prisma Light

Training PRI Light 

De prospectieve risico-inventarisatie (PRI) is een onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem. Uitgangspunt is het in kaart brengen van risico’s binnen processen en op basis daarvan preventieve maatregelen nemen. De PRI Light is evenals de Prisma Light een eenvoudige doch gedegen analysemethodiek. Deelnemers leren risico’s te beoordelen, te analyseren en de kern van het probleem te achterhalen. Daarmee kunnen de risico’s adequaat worden weggenomen of beheerst, bijvoorbeeld door een veiligheidsbarrière in te bouwen.

Details: Deze training duurt één dag en wordt incompany verzorgd. Maximaal 12 deelnemers.

Tip: PRI en Prisma combineren? Dat kan! Of heeft uw organisatie goed zicht op de kernoorzaken van incidenten en risico’s, maar komt de beoogde gedragsverandering maar moeilijk op gang? Vraag dan eens naar onze training Veranderen met PIT.

Training Interne Audit

Een team van interne auditoren maakt kennis met de basisvaardigheden voor intern auditen. Denk aan interview- en observatietechnieken, de attitude van de auditor en het opstellen van de feitenrapportage. Tijdens de praktische training komen de volgende stappen aan bod: voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van audits. De nadruk ligt op het uitvoeren van de audits. Verschillende auditvormen komen aan bod, waaronder waarderend auditen. Deelnemers leren doelgericht doorvragen en de kernoorzaak achter de afwijking of best practice te achterhalen met behulp van de Prisma Light methodiek. Objectief en waardeoordeelvrij.

Tijdens de training nemen we, bij voorkeur op basis van het eigen auditprogramma (bijv. in TriasWeb), de gehele plan-do-check-act cyclus van het auditen door. En maken we concreet hoe de een audit bijdraagt aan uw doelstelling: goede zorg verlenen. De training biedt daarmee ook een reflectie op het auditproces binnen uw organisatie. 

Details: Deze training duurt anderhalve dag en wordt incompany verzorgd. Maximaal 10 deelnemers. 

Tips: Bekijk ook de diverse TriasWeb auditmodules die de verbetercyclus ondersteunen: Audit Kwaliteitskader, Bevindingen en risico’s en uw complete audit op maat.

Training Methodisch Rapporteren

Het doel van rapporteren, of met andere woorden verslaglegging, is het ondersteunen van goede zorgverlening. Hiermee waarborg je de continuïteit en kwaliteit van de zorg en je voorkomt incidenten.
Echter, in de praktijk zijn medewerkers zich vaak niet bewust van het belang van het rapporteren. Zij willen in contact zijn met de cliënt en niet bezig zijn met de administratie. Daarnaast spreken ze soms een andere taal waardoor woorden verkeerd geïnterpreteerd worden. Dit alles zorgt voor ruis in de zorgverlening. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners elkaar vinden in het rapporteren en dat het een gespreksonderwerp is waar je met elkaar over spreekt.

De workshop Rapporteren richt zich daarom niet op het technisch aspect van rapporteren, maar vooral op de samenwerking en de interactie binnen het team en de organisatie. Met elkaar moet je het doen!

Tijdens de workshop bespreken we het nut en de noodzaak van rapporteren aan de hand van casuïstiek. De deelnemers gaan pragmatisch met elkaar aan de slag, met sprekende voorbeelden en oefeningen die leiden tot inzichten, bewustwording en concrete afspraken voor de toekomst.

Details: Deze training wordt op maat gemaakt en duurt één dagdeel. Maximaal 10 deelnemers.

Extra: Wij verzorgen ook vervolgworkshops, namelijk: ‘Rapporteren op doelen’ en ‘Contactverzorging, hoe doe je dat?’. Ook zijn er diverse follow=up sessies, opfris- en intervisiemogelijkheden.

Triaspect trainingsagenda

mei 2024
juni 2024
oktober 2024
november 2024
december 2024
Geen evenementen gevonden!

Informatie aanvraag
Advies op maat

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.